De Vlonder 26a | 5427 DC Boekel | info@safeplaypoint.nl | 0492-324881 | boingplaygrounds.com
zoeken:   
ALGEMENE VOORWAARDEN
Home / Algemene voorwaarden
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.
Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle overeenkomsten en/of opdrachten die Safeplaypoint gevestigd te Boekel (hierna te noemen: ''opdrachtnemer'') sluit met een wederpartij (hierna te noemen: ''opdrachtgever'') en ook alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige overeenkomst, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit andere hoofden. Afwijkingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
2.
De overeenkomsten als genoemd in lid 1 van dit artikel betreffen alle overeenkomsten door opdrachtnemer gesloten, waaronder overeenkomsten tot advisering ter zake het gebruik, de installatie, het onderhoud en de veiligheid van speeltoestellen, alsmede het verrichten van inspecties ter zake van speeltoestellen, steeds in de ruimste zin des woords.
3.
Het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 BW wordt zowel ten aanzien van Safeplaypoint als ten aanzien van haar personeel uitgesloten.
4.
Toepassing van de door opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2: aanbiedingen en overeenkomsten
1.
Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, welke van opdrachtnemer uitgaan, zijn niet als bindend bedoeld en zijn dus vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt; aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van opdrachtnemer beslaan een samenhangend geheel, welke dus niet deels c.q. Waaruit niet afzonderlijke delen/opgaven geaccepteerd kunnen worden
2.
Overeenkomsten tot aanneming van werk, tot het verrichten van regelwerk en aanvullingen en/of wijzigingen daarvan, worden eerst door schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer bindend. De Inhoud van de orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.
3.
Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden opdrachtnemer niet.
4.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor kosten in verband met een (eventuele) aanbieding en/of overeenkomst aan opdrachtgever door te berekenen.
Artikel 3: Opvang en uitvoering
1.
De Opdracht is uitdrukkelijk beperkt tot de werkzaamheden zoals die in de overeenkomst en – voor zover de overeenkomst daar uitdrukkelijk naar verwijst – in de offerte staan omschreven.
2.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist, is opdrachtnemer gerechtigd werkzaamheden door derden te laten verrichten.
Artikel 4: Prijs/Opdrachten
1.
In de offerte van de opdrachtnemer gehanteerde bedragen en de door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn geformuleerd als vaste opdrachtsom exclusief omzetbelasting en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
2.
Indien op verzoek van opdrachtgever de levering wordt uitgesteld ofwel bespoedigd, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van de voor hem uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voortvloeiende kosten en van de wettelijke rente over de prijs van de in het uitstel betrokken producten
3.
Wijzigingen in arbeidslonen of in kostprijzen van grondstoffen of materialen worden besteed respectievelijk gebruikt en die zich meer dan drie maanden na het aangaan van een overeenkomst voordoen zullen door opdrachtnemer mogen worden doorberekend, zonder enige verdere opslag.
Artikel 5: Montagen, Meerwerk, Inspecties en Reparatie
1.
Locaties dienen goed bereikbaar te zijn voor opdrachtnemer. Opdrachtgever doet vooraf een tijdige opgave aan opdrachtnemer van afgesloten locaties. De opmerkingen van opdrachtnemer zij niet wettelijk bindend maar gelden als een advies aan opdrachtgever.
2.
Montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende voor de montagedienst van opdrachtnemer gelden normale werkuren.
3.
De beoordeling van geschiktheid van plek van installatie, waarop de producten worden gemonteerd is voor verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
4.
Montage geschiedt conform de geldende veiligheidsregelgeving, De montagekosten worden berekend volgens de opgave in de offerte en is inclusief uitvlakken van vrijgekomen grond noch exclusief afvoer overtollige grond, schone grondverklaring en herbestrating. De grond blijft eigendom van opdrachtgever. Extra werkzaamheden, gederfde uren, inzet van kranen e.d. Worden door opdrachtnemer doorberekend op basis van nacalculatie. Opdrachtnemer gaat er vanuit dat de installatieplek bereikbaar is met een vrachtauto, vrij is van los oppervlaktemateriaal (schors, parelgrind, speelzand e.d.) en vrij is van 'verborgen' bodemmateriaal (boomwortels, puin, asfalt e.d.). Opdrachtgever dient opdrachtnemer te voorzien van correcte informatie m.b.t. De indeling van de speelplek en ondergrondse leidingen. Bij nalatigheid is opdrachtnemer gevrijwaard van aansprakelijkheid en gerechtigd meerwerk en/of gederfde uren bij opdrachtgever in rekening te brengen.
5.
Als meerwerk wordt beschouwd als hetgeen door opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomsten boven de in die overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt uitgevoerd, dan wel door haar boven in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
6.
Indien opdrachtgever meerwerk verlangt, zijn voor wat betreft het meerwerk deze voorwaarden onverkort van toepassing. Door opdrachtgever rechtstreeks aan de onderaannemers van opdrachtnemer opgedragen meer- en/of minderwerk valt volledige buiten de verantwoording van opdrachtnemer.

7.
Inspecties worden uitgevoerd conform de geldende (o.a. Europese) veiligheidsnormen. De inspecties die opdrachtnemer uitvoert betreffen momentopnames. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken welke geconstateerd worden en/of veroorzaakt zijn na de inspectie.
8.
Reparaties geschiedt conform specifieke onderhoudsvoorschriften en de geldende (o.a. Europese) veiligheidsnormen. Eventuele meerwerk tijdens de reparatie als gevolg van schade in de periode tussen inspectie en onderhoud, welke noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, worden zonder overleg met opdrachtgever als meerwerk uitgevoerd en door belast indien dit door opdrachtnemer als redelijk wordt beoordeeld.
Artikel 6: Wijzigingen op initiatief van opdrachtnemer
1.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tijdens de uitvoering van de opdracht die wijzigingen ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden door te voeren, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk en passen binnen de inhoud en de omvang van de opdracht. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, kan opdrachtnemer een verhoging van de prijs vorderen. Wijzigingen aan het toestel voorgesteld door opdrachtgever komen ten alle tijden voor de verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
Artikel 7: Oplevering
1.
Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan opdrachtgever. Het werk wordt als geheel opgeleverd beschouwd wanneer opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
2.
Ingeval van tijdverlies als gevolg van een oorzaak, waardoor opdrachtnemer niet aansprakelijk is, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk is.
3.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om na overleg met opdrachtgever de opdrachten in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren.
Artikel 8: Afspraken door personeel
1.
Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van opdrachtnemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.
2.
Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben.
Artikel 9: Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden
1.
Onder in achtname van het bepaalde ten aanzien van zand, grond, compost en telaarde geld;
◦ Opdrachtnemer zal zorg dragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
 ◦ De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van opdrachtgever.
Artikel 10: Verplichtingen en verantwoordelijkheden van opdrachtgever
1.
Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen te verstrekken, die nodig zijn om de opdrachten naar behoren te vervullen en te voltooien.
2.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat het terrein respectievelijk de ruimte waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd vrij toegankelijk is. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de werknemer van opdrachtnemer zijn werkzaamheden op de locatie van opdrachtgever kan uitvoeren zonder dar er risico is van vernieling en/of ontvreemding van de voor deze werkzaamheden benodigde gereedschappen en/of vervoermiddelen. Indien toch vernieling of ontvreemding plaats vindt op het terrein van opdrachtgever, dan is opdrachtgever financieel aansprakelijk voor de schade.
3.
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, voor welke opdrachtgever op grond van dit artikel verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten (per werknemer van opdrachtnemer: het geldende uurtarief x manuur met een maximum van 8 manuur per dag per werknemer) door opdrachtgever te worden vergoed.
4.
Kosten, boetes en/of bekeuringen voor rekening van opdrachtgever voortvloeiend uit inspecties aan speeltoestellen door bijvoorbeeld de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), kunnen niet worden afgewenteld op opdrachtnemer.
5.
Opdrachtgever staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door opdrachtnemer gebezigde fabricage en/of constructiemethoden aan derden worden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
Artikel 11: Betaling, betalingsvoorwaarden en boetebeding
1.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen door opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum te geschieden op de door opdrachtnemer redelijkerwijs aan te geven wijze. Indien niet tijdig door opdrachtgever wordt betaald, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is recht op vergoeding van rente door opdracht gelijk aan 1% per maand vanaf vervaldag.
2.
Indien opdrachtgever in verzuim is, is deze jegens opdrachtnemer tevens verschuldigd een direct opeisbare boete, welke met een absoluut minimum van €500,- exclusief BTW word vastgesteld op 10% van de hoofdsom.
3.
Opdrachtgever is niet bevoegd tot enige aftrek of verrekening.
4.
Indien opdrachtgever niet tot betaling overgaat van het openstaande factuurbedrag en opdrachtnemer in verband met de incassering tot een gerechtelijke procedure moet besluiten, is opdrachtgever jegens opdrachtnemer tevens verschuldigd alle aan een dergelijke procedure verbonden kosten, waaronder begrepen kosten van rechtskundige bijstand. Voor zover deze de uitgesproken proceskostenveroordeling te boven gaan.
5.
Opdrachtnemer heeft de vrijheid te bepalen aan welke schulden betalingen van opdrachtgever worden toegekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de rente en op de bedragen als bedoeld in leden 1 en 2 van dit artikel.
Artikel 12: Klachten, Reclamering en Garantie
1.
klachten, zowel betreffende en zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de levering van de materialen, dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ontvangen. Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van materialen dienen om ontvankelijk schriftelijk te zijn ontvangen uiterlijk 30 dagen na oplevering van werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van de materialen. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen opdrachtnemer ter zaken van de betreffende gebreken, rechtsvorderingen ter zaken dienen binnen een jaar na de tijdige reclamering op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
2.
De verplichting tot betaling door opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
3.
Safe-PlayPoint geeft de volgende garantie op haar eigen, uitsluitend nieuwe producten:
◦ Levenslang (i.e. voor de levensduur van het product, tot het product is verwijderd, verplaatsen/of buiten gebruik is gesteld) op gegalvaniseerde constructiedelen (stalen staanders, spanten, vloer- en dakdelen), roestvrij stalen hardware en ECOCore en overige HDPE panelen.
◦ 15 jaar op Robinia houten producten.
◦ 10 jaar op HPL vloeredelen panelen, gegalvaniseerde en aluminium delen met gecoate toplaag, overige gegalvaniseerde en roestvrijstalen delen en overige houten producten.
◦ 5 jaar op hars gecoate multiplex platen, holle kunststof delen, overige gecoate metalen delen, veren en kogellagers, touw-en netconstructies en betonnen elementen.
◦ 2 jaar op bewegende kunststof en metalen delen, EPDM rubber, elektronische componenten en Boing gerecycled EPDM.
4.
Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
◦ de niet- inachtneming door opdrachtgever van bedienings- en/of onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik:;
 ◦ normale slijtage;
◦ montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen opdrachtnemer;
◦ de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
 ◦ in overleg met opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken; ◦ materialen of zaken, die door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
◦ materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
◦ door opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan opdrachtnemer heeft verstrek.
5.
Producten die in direct of incidenteel contact staan met gechloreerd of zout water of dicht bij de kust geïnstalleerd dat ze worden blootgesteld aan zoutspray, vallen buiten de garantie voor gebreken veroorzaakt door corrosie. Voor producten geïnstalleerd in kustgebieden, binnen 200 meter van de waterkant, geldt een beperking van 50% van de normale garantieperiode en gemaximeerd tot een garantieperiode van 5 jaar.
6.
Safe-PlayPoint levert ook producten en installatiediensten, geleverd of uitgevoerd door gecertificeerde derde partijen. Deze algemene Safe-PlayPoint garantie is niet van toepassing op dergelijke producten en diensten, die veelal hun eigen garantievoorwaarden hebben. Safe-PlayPoint zal waar mogelijk deze garantie en informatie over deze garantie doorgeven.
7.
Indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden ter zaken van het product overgaat of doet overgaan. Vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
8.
Indien opdrachtnemer om te voldoen aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt worden de vervangen onderdelen/producten zijn eigendom.
Artikel 13: Aansprakelijkheid voor de uitvoering van het werk
1.
Indien de uitgevoerde werkzaamheden niet aan de afgesproken eisen voldoen, is opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan opdrachtnemer binnen dertig dagen na dagtekening van de oplevering c.q. Het opleveringsrapport onder
opgredenen hiervan. Na deze termijn is opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen ter zake de door haar verrichte werkzaamheden. Dit bepaalde leidt uitzondering in geval van een tekortkoming die redelijkerwijs niet door opdrachtgever
binnen genoemde termijn had kunnen worden onderkend, zulks aan te tonen door opdrachtgever.
◦ Gebreken en onvolkomenheden, het niet voldoen aan wetten en beoordelingsrichtlijnen daaronder begrepen aan zaken toebehorend aan opdrachtgever die niet uitdrukkelijk in de overeenkomst als onderwerp van beoordeling zijn aangewezen.
2.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van gelden schade als gevolg van de ondeugdelijkheid en/of onveiligheid van de speeltoestellen of/of het terrein waarop de opdracht aan opdrachtnemer betrekking heeft.
Artikel 14: Overmacht
1.
In geval na het tot stand komen van een overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht door opdrachtnemer bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is opdrachtnemer gerechtigd de opdrachten, voor zover deze nog uitvoering behoeven, naar keuze van opdrachtnemer te ontbinden dan wel uitvoering daarvan op te schorten, In welke gevallen opdrachtgever, gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.
2.
Onder overmacht word verstaan: iedere situatie waarin opdrachtnemer haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen, als gevolg van omstandigheden buiten haar invloed sfeer en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet of de verkeersopvattingen aan haar kunnen worden toegerekend.
3.
In ieder geval gelden de navolgende niet limitatieve omstandigheden als overmacht: onwerkbaar weer, natuurrampen, ziekte van epidemisch karakter, oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe, maatregelen van binnenlandse of buitenlandse overheden, stakingen bij toeleveranciers dan wel onderaannemers, en het wegvallen van energievoorzieningen zoals elektriciteit, gas en water.
Artikel 15: Intellectueel eigendom
1.
Het auteursrecht van de door opdrachtnemer geproduceerde rapportages en certificaten blijft bij opdrachtnemer rusten. Even zo geldt dit voor de door opdrachtnemer ontwikkelde werkmethoden waarop octrooibescherming rust. Zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer mogen de aan opdrachtnemer toebehorende bescheiden die aan opdrachtgever zijn Verstrekt niet worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook, noch mogen deze bescheiden zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage worden gegeven dan wel anderszins opnieuw worden gebruikt. Evenzo geldt dit voor door opdrachtnemer ontwikkelde werkmethoden waarop octrooibescherming rust.
Artikel 16: Termijnen, Opschorting en Ontbinding
1.
Termijnen waarbinnen het werk dient te zijn afgerond, zijn voor opdrachtnemer slechts bindend, indien in de overeenkomst uitdrukkelijk een bepaalde datum is overeengekomen.
2.
Prognoses en toezeggingen binden opdrachtnemer niet. Indien een dergelijk bindend tijdstip is overeengekomen, dan wordt steeds termijnverlenging verleend indien stagnatie optreedt welke opdrachtnemer niet kan worden aangerekend wegens overmacht, zoals elders in deze voorwaarden omschreven.
3.
Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aam ernstige twijfel onderhevig is of opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichting jegens opdrachtnemer te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met opdrachtgever gesloten overeenkomt op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.
4.
Mocht opdrachtgever surseance van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden verklaard, dan heeft opdrachtnemer het recht om de gespoten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (aan hem de keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen te schorten. Alle aan opdrachtnemer als opzeggingengerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zaken van niet-nakoming van verbintenissen onverkocht aan opdrachtnemer voorbehouden.
5.
Indien opdrachtgever tot ontbinding van de overeenkomst met opdrachtnemer overgaat en/of in het geval van het annuleren/ontbinden van de overeenkomsten voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering van het werk, zal opdrachtgever gehouden zijn minimaal aan opdrachtnemer te vergoeden: de materialen, goederen, het materieel en overige zaken die door opdrachtnemer zijn ingekocht, ingehuurd of in gereedheid zijn gebracht ten behoeve van het uitvoeren van het werk.
Artikel 17: Geschillen en Toepasselijk Recht
1.
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende deze voorwaarden zelf en haar uitleg en uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer. Naar keuze van opdrachtnemer kan zij hiervan afwijken door het geschil te laten beslechten door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van opdrachtgever.
2.
Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
Artikel 18: Slotbepaling
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te s'Hertogenbosch. Deze algemene voorwaarden treden in werking per februari 20117 Boekel, Januari 2017














Wilt u graag meer informatie of samen sparren om het beste te halen uit uw speelomgeving? Vraag dan nu een offerte bij ons op!


Offerte
Contactgegevens
Safe playpoint
De Vlonder 26
5427 DC Boekel

0492-324881
info@safeplaypoint.nl
boingplaygrounds.com/


Nieuwsbrief
Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen?

Vul hier uw naam en E-mailadres in!

Naam*
E-mailadres*
Ik accepteer de privacyverklaring*
Velden met een * zijn verplicht


© Safe-PlayPoint. Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden
';
';
×